ગુજરાતી જોક્સ થોડું હસી લો

પપ્પુ- તું ઓપરેશન કરાવ્યા વગર હોસ્પિટલથી કેમ ભાગી ગયો..?

ચિન્ટુ- નર્સ વારંવાર કહી રહી હતી કે ગભરાશો નહીં,

હિંમત રાખો, કંઈ નહીં થાય, આ એક નાનકડું ઓપરેશન છે…

પપ્પુ- તો આમાં ડરવાનું શું છે, નર્સ સાચું કહેતી હતી..

ચિન્ટુ- ભાભી, તે ડોક્ટરને કહેતી હતી મને નહીં…!